SØREN - relaterede personer
 
Hop til født efter: 1700 - 1800
 
FUS : Årstal angiver tid på gaard.
1635-45 SØREN SØRENSØN
1604-56 SØREN PEDERSØN + søn SØREN SØRENSØN 1656 -   matr 6
1626-56 SØREN JENSØN   matr 3/4
 
 
1664 SØREN ANDERSØN bor i hus
1664 SØREN SØRENSØN har en gård, matr 6
1664 SØREN JENSØN har en gård, matr 3/4
 
1683 SØREN SØRENSEN har en gård måske matr 6, og et øde hus han er ikke Søren Prang.
 
1683 SØREN PEDERSØN   bor i Rasmus Jensøns hus
 
1666 SØREN JØRGENSØN fra Hiernøe til dåb hos Jens Rasmusøn i Østrup.   "Rasmus"
1705 SØREN SØRENSEN vies med Kiersten Jensdatter uanset de er beslegtet i 3die led.
 
1712 BIRGITTE SØRENSD. fra Hiernøe ses til dåb i Glud hos Rasmus Rasmusøn i Østrup. "Appelone"
 
1741 SØREN RASMUSØN viet 15-11-1741 med MAREN SØRENSD., begge af Hiarnøe. 1743 tager Søren Rasmusøn borgerskab i Horsens og angiver at ville ernære sig af fiskeri. (far: Rasmus Bendsøn, husmand på Hjarnø)
 
1829 Søren Rasmusøn Dammand, 31 år gl. tj-karl død.
 
Sørul 1733: Søren Pedersøn, tjener præsten på Alrø, 23 år, ugift.
 
Sørul 1849: JENS, (far: Søren Jensøn) 18 år, søvandt, 1 togt 1853 mødt 1851+52
 
 

 

 
SØREN SØRENSEN        Vestergaard         matr 12/13

født ca 1640                                               far: Søren ?
død
 
Vielsen ikke fundet i Endelaves Kb der starter 1666 
 
 
MAREN RASMUSDATTER                          
født                                                            far: Rasmus ? på Endelave  
død                                                           mor: Maren Nielsdatter, se text.
 
 
 
Peder   1669 - 1739     viet  o.1708  Karen Hansdatter , matr.12
Maren                          viet  o.1697  Jens Pedersen, matros fra Dyngby, se text
 
Sammen med Rasmus Sørensen, her regnet for hans broder, har SØREN S. Vestergaarden, og ifølge opmålingen i 1683 er de lige om jorden.
 
 
Til dåb i Glud hos Rasmus Pedersøn i Bierregaard ses fra Hjarnø:
1705 Jens og Oluf Rasmusøn,    "Maren"
1708 Søren Vestergaard,        "Magrethe"
1709 Søren og Peder Vest.,     "Magrethe"
1711 Søren og Peder Vest.,     "Peder"
 
Ligeledes til dåb i Glud, hos Niels Sørensøn i Fejgran
1709 Søren og Peder Vestergaard,    "Magrethe"
1712 Søren Vest. og Jens Skræder,   "Magrethe"
 
Den Søren Vestergaard der omtales her kan også være
Søren Rasmusøn Vestergaard, søn af Sørens bror Rasmus Sørensøn.
 
Com.
1733: Søren Nielsøn Haumand med kone, Gl. Søren Vestergaard ibid.
1740: Gl Søren Sørensøn i haven
 
16-1-1752. Søren Sørensøn i haven død 95 år gl. (f.ca. 1657)
 

Tingvidne udskrift.

Landsarkivet  C13 – 1949     

Jens Pedersen Matross oc MAREN SØRENSDATTER af Hiarnøe Sogn, maa udj Egteskab sammenkomme, u=anseeet at de hinanden udj tredie leed skal vere beslegtede. Kiøbenhafn Slot dend 20 Marty Anno 1697. Christian (LS)  

Folmar Thommasen i Gramrohde Kongl Mayts: Herridsfoget udj Bierre Hatting Herrit og Mathias Olufsen i Bierre schriffuer giør Vitterligt at Aar efter Gudz Biurd 1697 Mandagen dend 28 Junny, paa forne Herridsting for dom var schischet Jens Pedersen af Dyngbye i Hads Herrit i Bierreagger Sogn, paa sin egen vegne hand louligen Esched og fich et fuld tings vinde af otte troefaste dannemend som ehr Therchel Nielsen i Nebsager schou, lild Peder Pedersen i Bierre, Las Jørgensen i Hornsyld, Oluf Madsøn, ibm: Anders Jensen i Vrigsted, Rasmus Larsen ibm, Anders Nielsen i Braae, og Sørren Michelsen sammestedz, huilche Samptelig vunde paa goede troe og Rette Sandhed at de Saae og hørde Her i dag for dom stoed Peder Terchelsen af Nørby som vandt og Kundgiorde ved æed med opragte finger eftter Louen at hand er vitterligt i gudz Sandhed, og hafuer kiendt forne Jens Pedersen af Dyngby hans Mor Moder, Nafnlig Anne Nielsdatter boende paa Endelave, huis daatter Nafnlig Zidsel Nielsdaatter, som hafde til Egte Peder Frandzøn Smed i Dyngbye, som begge var forne Jens Pedersens forældre, Item kiendte ogsaa Marren Nielsdatter paa forne Endelaue, bemelte Anne Nielsdatters Søster, huilche forne Maren Nielsdatters daatter nafnlig Maren Rasmusdatter paa Hiarnøe lilde? Søren Sørensens hustrue ibm: hendis daatter Nafnlig Maren Sørrensdatter og oftt bemelte Jens Pedersen i Dyngby er ej Nermere udj Slegt med huer andre, end tredie Leed og Nedsydskinde Børn, ej heller udj Suogerschab med hinanden, Noch for Retten fremstoed Rasmus Jensen due af forn. Nørbye, Sørren Sørrensen Prang af Hiernøe og Niels Pedersen Alrøe ibm:, som vandt og kundgiorde J lige Suorne æed eftter Louen i alle maader saa som forne Peder Pedersen af Nørbye for denne omvunden hafuer, Huor eftter Jens Pedersen var tingsvinde begierende. At saa i dag for Retten passerit vidner vj under voris for Zeigl. Actum ut Supra (LS)  

 
 
5-11-1705  Tilladelse til ægteskab mellem Søren Sørensen og  Kiersten Jensdatter fra Hjarnø uanset de hinanden skal være beslægtede i 3die led.
 
SØREN SØRENSEN PRANG              matr 8+9

født ca     1656                                          far: Søren Pedersøn Prang
død 12-2-1743,   87 år                              Stifmor: Karen Sørensdat.
 
Hustru ?
 
 
Datter: Maren Sørensd. Prang   1683 - død 28-8-1746   63 år
 
 
1669 Viet Søren Pedersøn Prang, Hiernøe og Karen Sørensdat, Glud, Karen S.s mor er Anna Jensdatter gift 2nd. med Rasmus Tommesøn i Glud..
 
Karen kan derfor kun være stifmoder til Søren Sørensøn Prang.
 
SØREN PRANG ses til dåb hos følgende:
1667 Mouritz Olufsøn i Østrup, "Ellen"
1670 Peder Rasmusøn i Østrup,   "Maren"
1675   -       -        -                 -      "Jens"
 
1674 Rasmus Rasmusøn moder af Østrup, Ane Prang's begravet.
 
Ifl. matr. fra 1688 havde Søren (Sørensøn) Prang en gård, matr 8
 
1683 Drev SØREN og hans moder KAREN gården + Therkels Ødegård matr 9. De var tvillinggårde.
SØREN havde også lidt kirkejord og på Therkels ødegaard var en kilde i Søndermarken.
 
1710 har SØREN stadig lidt kirkejord.
 
Offerbog: 1729-39 Søren Prang og hans datter
 
Com 1733-     Søren Prang med datter.
 
Der ses en del   med efternavnet Prang rundt i Jylland, bla.a. i Ringkøbing Amt
 

 

 
SØREN PEDERSØN                              matr 4

født             1664                                        far: Peder             
død    12-4-1739,   75 år gl.                        mor:
 
viet ca 1708
 
(måske ANNA)  NIELSDATTER                          
født          1684                                            far : Niels Sørensen Alrø, matr.3/4
død 13-4-1766,   82 år gl.                           mor:
 
Peder      1709   viet 1735 Bodil Jensdatter , matr.4
Niels       1712
Christen  1719   viet  1752 Anna M.Pedersd. enke efter Jens Pedersøn , matr.12
Karen     1721   viet  1760 Niels Olufsen fra Alrø, matr.18, usikkerhed se under Niels Olufsen
 
 
 
Sørullen 1733:
SØREN Pedersøn, 60 år gift, 4-5 td htk
søn Peder Sørensøn, 24 år ugift, tjener hjemme
søn Niels Sørensøn, 21 år ugift,       do
 
SØREN kan være svigersøn til Niels Sørensen Alrø der i 1789 havde matr 3/4 før de blev delt i to gårde.
 
12-4-1739 Begravet Gl Søren Pedersøn paa Hiernøe som døde d. 7 Apr., 75 år gl.
 
13-4-1766 Begravet Søren Pedersøns enke som døde 6-4, 82 år gl.
 
Com.
1733:   Søren Pedersøn med hustru, datter og Søn
1735: Gl. Søren Pedersøn med hustru og ældste søn Peder
1736-38: Gl. Søren Pedersøn og hustru
1736: Unge Peder Sørensøn
1740: Gl. Søren Pedersøns enke., unge Peder Sørensøn + brødre, Niels og Christian
1742: Unge Peder Sørensøn og hustru og moder
1742-59: Unge Peder S. + hustru og moder + broder Christen
1744: Gl. Søren Pedersøns enke og søn Christen
1746-47:       do      do   hos sin søn Peder Sørensøn
 
1740:     Niels Sørensøn som sejler
1741:     Peder Sørensøns broder Niels som sejler
 

 

 

 
SØREN RASMUSØN Vestergaard          matr 13

født          1677                                          far: Rasmus Sørensøn Vest., matr.13
død 26-4-1762,   85 år                               mor: Anna Rasmusdatter
 
viet ca 1702
 
Hustru             ?
født   ?
begr 18-8-1734
 
Rasmus 1705    viet 1735 Sophie Olufsdatter , matr.13
Jens      1710    død 19-4-1762   52 år, se text
 
 
 
Sørullen 1733:
SØREN Rasmusøn 56 år gift, 3-3-2-1 td htk
søn Rasmus Sørensøn, 30 år ugift, tjener faderen
søn Jens Sørensøn , 24 ugift, tjener faderen
 
18-8-1734   Begravet Søren Rasmusøn Vestergaard's hustru.
 
1762: Jens Sørensøn er død, Jens her, er usikker men bedste bud på dette dødsfald.
 
Com.
1733-34: Søren Rasmusøn Vest. med hustru og moder + 2 sønner
1735: Søren Vestergaard, 1757-: Gl. Søren Vest.
1736-38: + søn Rasmus og hans kone
1739-59: + søn Jens
1756: Gl. Søren Vest. + søn Jens + sønnesøn Søren Rasmusøn
 
folk
1736: Pige, 1740: Karen Nielsdatter, 1742: Kirsten Dyngby,
1743: Maren/Karen Nielsdatter,
1744: Søren Vest, Rasmus Vest og hustru og broder Jens, Peder Sørensøns enke og datter Kiersten samt svend Jens Pedersøn, alle 7 af Vestergaard.
 
 
Til dåb i Glud hos Rasmus Pedersøn i Bierregaard ses fra Hjarnø:
1705 Jens og Oluf Rasmusøn,    "Maren"
1708 Søren Vestergaard,        "Magrethe"
1709 Søren og Peder Vest.,     "Magrethe"
1711 Søren og Peder Vest.,     "Peder"
 
Ligeledes til dåb i Glud, hos Niels Sørensøn i Fejgran
1709 Søren og Peder Vestergaard,    "Magrethe"
1712 Søren Vest. og Jens Skræder,   "Magrethe"
 
Søren Vestergaard kan også være Søren Sørensøn Vestergaard
 

 

 
SØREN NIELSØN haumand                  Annexbonde, matr.22

født             1693                                        far: Niels ?
død 18-11-1767,   74 år gl.
 
viet ca 1723
 
ANNA MARIA NIELSD .                       far: Niels         ?
Født          1700
død   19-1-1740,   40 år
 
 
Anna Kierstine   1723-26    kon 1-10-1741, viet 1753 Mads Jørgensen , matr.9
Anna                        1734    se text
Thomas           2-12-1736    kon 6-4-1755
Niels               25-9-1739    kon 18-4-1751, flyttet til Horsens
Mette                  1737-40    kon 6-4-1755
 
 
Sørul 1733:
Søren Nielsøn 60 år der sammen med Peder Sørensen må anses at være annexbonde
(NB: ingen i Sørullen fra 1733 er mere end 60 år !!)
 
Ingen af de to har registrerede børn i sørullen
 
SØREN Nielsøn Haumand, død 23-11-1767, ifl. Kb. 74 år gl.
 
d. 5-12-1734 blev Søren Haumands hustru intro. i kirke og menighed, det sker altid efter en fødsel.
 
Døtrene Anna og Anna Kierstine var til Alters i 40 og 43, derfra kendes Anna.
 
Niels er flyttet til Horsens ifl. Horsens Kb. dør han 4-2-1789, 50 år gammel.
 
Com.
1733-39: Søren Nielsøn/ Haumand/i hafven med hustru
1739: Søren Nielsøns hustru blev betient på sengen.
1740-60: Søren Nielsøn / Søren haumand
 
1733-59 Børn: Anna, Anna Kierstine, Mette, Niels
1742-44: Anna og Anna Kierstine
1745-54: eldste datter Anna
1752+55: Niels (+1759)
1755-57: Mette
 
1733-51: Gl. Søren haumand
1736+55+56: Unge Søren Hauamnd
1757-60: Gl. Søren Haumand
 
 
 
SØREN PEDERSØN Haumand            Kirkejord   0-1-2-0 td htk

født            1691                                          far: Peder ?
død 22-12-1761,   70 år gl                          mor: ?
 
viet ?
 
Kone ?,  død efter 1763                                          
 
 
 
Anne    1723-26     viet 1755 Søren Hansøn, i hauen , matr.22
Karen   1730-33     måske viet 1760 Niels Olufsøn, Alrø, matr.18, usikker se under Niels Olufsen
Niels   se text
 
 
Sørul 1733: SØREN Pedersøn 50 år gift, kirkejord -1-2- td htk
 
Søren Pedersøn haumand 1691 - 22-12-1761   70 år
 
Ang. Karen:
Kon 7-1-1748 Karen Sørensdatter hos sin fader Søren Haumand
Ft.1801: Karen Sørensd. fc.1721.
 
Kon 18-3-1759 Søren Christensøn hos sin Morfar Søren Pedersøn.
 
Com 1759: Gl Søren Pedersøns datter Karen og datters søn Søren Christensøn Det kan være Søren Pedersøn Haumand, men når Søren Christensøn er konfirmeret 1759 er han født ca 1742 og kan således ikke være denne Karens søn, idet hun er født ca 1730-33.
 
Com.
1733-60: Søren Pedersøn og hustru
1749-60: + datter Karen
 
Ang. NIELS, 1757: Søren Hansøn og hustru og svoger Niels Sørensøn ibid
 
1760: Gl Søren P. og hustru og Datter Karen
1761: Gl. Søren P. datter søn Søren Christensøn
1762-63: Gl. Søren Pedersøns enke. (sidste indførsel.)
 

 

 

 
SØREN NIELSØN                                  Matr.3

født    20-10-1694                                       far: Niels Sørensøn Skipper, Endelave
død   8/5-1772,   79 år                                 mor: Johanne Jensdatter
 
viet ca 1728
 
METTE PEDERSD.
Født           1705                                         far: Peder Nielsøn  matr.3
død   2-11-1762                                         mor: Maren Nielsd.      
 
 
Maren                      1729     kon 1748   viet 1751 Jørgen Eriksøn, Alrø, til Alrø
Niels               20-5-1733      kon 1751   viet 1756 Sofie Olufsdat.,enke , matr.13
Johanne           25-6-1737     kon 1755   viet 1758 Søren Hansøn, Endelave , matr.22
Anna Catrine      7-2-1740    kon            viet 1762 Søren Rasmusøn , matr.3
Anna Kierstine   3-7-1742     kon 1759   viet 1761 Jørgen Olufsøn , matr.10
Kiersten         19-12-1745     kon 1762   viet 1767 Oluf Hansøn, Endelave , til Horsens
Mette                 7-7-1747    død 1748   epedemisk sygdom
 
 
 
Sørul 1733: SØREN Nielsøn 40 år gift, 4-5 td htk., karl Rasmus Jørgensøn, 17 år ugift fisker
 
19-7-1733 Intro. Søren Nielsøns hustru Mette Nielsd.
2-11-1762,   Død       -          -          -       Mette Pedersd., 57 år
15-10-1754 Død       -          -     svigermoder Maren Nielsd. 81 år
 
Intro.  1737:   Søren Nielsøn Endelave hans hustru
Com.   1737: Søren Nielsøn Endelave
Com.   1737: Søren Nielsøn den yngre med hustru
 
 
Com.
1733-62: Søren Nielsøn og hustru   (1763-72: Gl. Søren Nielsøn)
1741-54   + svigermoder
1748:     + Maren
1752+55: + Niels
1755-58: + Johanne
1758-62: + Anna Catrine, 1760: Anna kirstine
1762-67: + Kirsten
 
Folk
1740: Mads Jørgensøn,                               1744: Søren Hansøn fra Endelave
1755: Peder Christophersøn,                       1756-62: Søren Rasmusøn
1763: Maren Jørgensdatter                         1768-69: Kiersten Rasmusdatter
1769: Niels Andersøn
folk ifl. Sørul 1733 karl Rasmus Jørgensøn
 
Ang. børnene:
 
Niels gifter sig med enken Sophie Olufsdatter på matr 13
 
 Kiersten bliver gift med Oluf Hansøn fra Endelave og de flytter til Horsens. Oluf ses igen 1771 da gifter han sig med Anna Pedersd. Ifl Sofus er eneste forældre til en Oluf ell. Ole født 1736 på Endelave : Hans Rasmusøn og Anna Sørensd./Bendsd.
Ifølge skifte efter Sophie, boer Kiersten og Oluf Hansøn i Horsens. 6 børn dør i sidste halvdel af 48, deriblandt Mette, desværre har præsten intet noteret men det ligner noget meget smitsomt, idet der i Glud, med videre, dør 16 børn i samme periode.
 
Da Maren og Jørgen Eriksøn den 30-6-1751   bliver viet, benævnes Maren som Nielsdatter. De er bosat på Alrø og til deres børns dåb omkring 1756-60 kommer fra Hjarnø Karen Nielsd., Søren Hansøn, Johanne, Niels og Ane Catrine Sørensøn/dat.(Søren Nielsøns og
Mette Pedersdattere børn). Det må være hendes søskende for hun kaldes Maren Sørensd. da hun dør 61 år gl. i 1790. Navne på Alrø børnene: Søren, Mette, Niels, Erik, osv.
Ang. disse børn:
Mette viet med Jens Liboriusen, Alrø, Maren viet med Rasmus Andersøn, Alrø
Jørgen og Court Jensøn er i Aarhus
 

 

Født efter 1700

 

 

SØREN PEDERSØN Vestergaard                              matr 7

født        1710                                             far: Peder Sørensøn Vestergaard, matr.12
død 3/3-1782,   72 år                                  mor: Karen Hansdatter
 
tro 4-3   viet   2-8-1739
 
KAREN JENSD.
Født           1706                                         far:   Jens Rasmusøn Tryker, matr.7
død   15-5-1764,   59 år                              mor:   Kirsten Nielsd.
 
 
Karen             1-6-1743   kon 18-3-1759   viet 1768 Niels Madsøn
 
 
 
1739 Viet Søren Pedersøn Vest. og Jens Trykers dat. Karen Jensd.
 
Sørul 1733: Peder Sørensøn 60 år ugift (?) 3-3-2-1 td htk
søn Søren P.    24 år gift (?) fisker
søn Hans P.     22 år ugift           -
 
 
Com.
1739-50: Søren Pedersøn og hustru hos Jens Rasmusøn
1748:Gl. Jens Ras. og hustru og svigersøn Søren P. med hustru
1751-64: Søren Pedersøn og hustru
1755-61: + svigermoder
1756-68: + datter Karen
 
folk
1754-60: Kiersten Andersdatter
1755-59: Søren Jørgensøn
1759+61:Thomas Christophersøn
1760:   Søren Christophersøn
1762-68: Niels Madsøn
1762-63: Anna Kierstine Andersdatter
1765-66: Maren Jørgensdatter
1767: Maren Mortensdatter
1767-68: Anna Mouridsdatter
1770-75: Mette Olufsdatter
1775: Jens Olufsøn
1776: Peder Madsøn og dreng Peder Nielsøn (+1777)
1777: Karen Jensdatter
   
 
 
SØREN HANSØN i hauen                                      matr 22

født          1726                                              far: Hans Rasmusøn, Endelave
begr  9-1-1806 ,   80 år                                  mor: Anna Sørensd./Bendsd.
 
1ste: viet   4-7-1755
 
ANNA SØRENSD.                                  far: Søren Pedersøn Haumand, matr.22
født           1723                                          mor:
død  23-3-1758,   35 år
 
 
2nd: tro 4-7 og   viet 13-10-1758
 
JOHANNE SØRENSD.
født  26-6-1737                                           far: Søren Nielsøn, matr.3
begr 13-3-1799,    61 år                              mor: Mette Pedersd.
 
 
Hans               11-12-1759    kon   23-4-1775
Søren                29-8-1761    død   19-5-67   6 år   druknet i brønden
Mette                17-5-1763    død                 ?
Mette                20-5-1765    viet 1790 Jens Peter Jensen , matr.3
Niels               30-12-1767    kon   29-9-1783
Anna                 19-1-1769    viet 1801 Hans Nielsen Lave, Endelave, til Endel.
Søren                9-12-1770    viet 1795 Sophie Sørensdat., matr.22
Bodil K.            6-10-1774    viet 1799 Hermand Madsøn, Endelave , til Glattrup
Anna J.             18-5-1776    død   14-3-1779
Sophie            27-11-1778    viet 1810 Peder Pedersøn Østergaard, matr.20
 
(Bodil Kierstine og Anna Johanne)
 
 
Ft 1787:
Søren Hansøn 61 år gift 2nd med Johanne Sørensdat 50 år,
Børn af første ægteskab ??:   Hans 16 år
Af 2nd Bodil Christine 12 år, Sophie 7 år.
 
Men i Htk. listen 1789 hedder manden på matr 22 Hans Sørensøn.
 
Com.
1755: Søren Hansøn og fæstemøn
1756: Søren Hansøn og hustru
1758: Søren Hansøn og fæstemøn i haven
1759: Søren Hansøn og hustru
 
SØRENs broder Oluf bliver 1767 viet med Johannes søster Kiersten
 
Ang.Børnene.
Søren druknede uforvarendes i en brønd ved huset 6 år gammel.
 
Anna bliver bosat på Endelave, ingen efterslægt, død 1832.
 
Bodil og Hermand dør i Glattrup Nov. 1843 m/dags mellemrum, han 68 år og hun 69 år, begraves 28-11-1843
   
Com.
1744: Søren Hansøn fra Endelave hos Søren Nielsøn (også fra Endelave)
Søren Hansøn hos:
1745: Mads Østergaards dreng/Mads Nielsøns svend
1747: Peder Vest. og Mads Nielsøn
1748-52: Peder Østergaard
1753: Jens Rasmusøn og Søren Pedersøn
1754: Unge Søren Pedersøn
1 755: Søren Hansøn og fæstemø
1756: Søren H. og hustru
1757: + svoger Niels Sørensøn
1758: Søren H. og fæstemø
1760-: Søren H. og hustru
Børn:
1781: + Hans, 1785: + Niels, 1786: Niels og Mette
1787-89: Hans og Mette, 1798: Søren og Niels + ældste datter
 
folk
1759: Bodil Pedersdatter, 1762-65: Zidsel Sørensdatter
1768-69: Bodil Lene Pedersdatter, 1770: Anna M. Pedersdatter
1772-73: Ellen Rasmusdatter
 

 

 

 
SØREN RASMUSØN                             matr 3

født   5-10-2-1737                                      far: Rasmus Sørensøn Vestergaard , matr.13
død      12-9-1828,    91 år                          mor: Sophie Olufsd.
 
viet   30-8-1762
 
ANNA CATHRINE SØRENSD.
født     7-2-1740                                         far: Søren Nielsøn , matr.3
død 14-11-1813,   73 år                             mor: Mette Pedersd.
 
Rasmus          15-6-1763    kon 4-10-1778   viet 1792 Anna Nielsd. , matr.8
Søren             18-2-1765    død 10-3-65
Mette              9-8-1766    viet 1799 Rasmus Laursøn , matr.4
Sophie            22-1-1769    viet 1795 Søren Niels Sørensen , matr.22
Ingeborg         16-3-1771    viet 1793 Jens Nielsøn Vestergaard , matr.13
Kiersten         16-2-1774    viet 1798 Rasmus Laursøn , matr.4
Søren             20-4-1776    død 12-3-1777
Mette Cathr.   28-4-1780    begr 14-3-1794   14 år
 
   
Horsens 1793-94: SØREN Rasmusøn anløber havnen 2x93 og 1x94
 
Com.
1756-62: Søren Rasmusøn hos Søren Nielsøn
1762: Søren Rasmusøn og fæstemø
1763: Søren R. og hustru
1772:   + svigerfader
1779-80: + søn Rasmus
1787:   + Rasmus og Sophie
 
Folk
1764: Maren Mortensdatter, 1767-68: Kiersten Rasmusdatter, 1769-70: Niels Andersøn
1770: Anna K. Madsdatter, 1772-73: Søren Jørgensøn, 1772-74: Karen Rasmusdsatter
1775: Rasmus Lassøn, 1775-76: Mette Madsdatter
 
 

 

 
SØREN CHRISTOFERSØN                  matr 10

født       1737-40                                          far: Christofer Rasmusøn Vest., husmand
død   25-2-1817                                           mor: Bodil Jensd.
 
tro ?-7-1790 og 6 uger efter viet med, Jørgen Olufsøns enke:
 
ANE KIRSTINE SØRENSD.
født   3-7-1742                                            far: Søren Nielsøn , matr.3
død   1-5-1824,   81 år                                mor: Mette Nielsd.
 
 
SØREN gifter sig med enken ANE K. på matr 10.  Først tjeneste karl, så mand og derefter på aftægt i Gården.
 
Ft.1787: Søren Christofersøn, 50 år tjenestekarl
Ft.1801: Søren Ch. 64 år, har ophold af gaarden, Ingeborg gift med Niels Jensøn har gaarden
 
Com.
Søren Christofersøn hos:
1755: Oluf Rasmusøn
1756-58: Mads Nielsøn
1759: Søren Pedersøn
1761-64: Mads Nielsøn
1764-68: Niels Sørensøn
1768-69: Laurids Olufsøn
1770-90: Jørgen Olufsøn
1790: Søren Christofersøn og hustru og svend Søren Tygeborg
 
1793 gifter Jørgen Olufsøns datter Ingeborg sig med Niels Jensøn der bliver mand i gaarden.
 
 
 
 
SØREN JØRGENSEN      Huusmand og træskoe mand på matr 16

født   21-5-1737                                          Far: Jørgen Rasmusøn Vestergaard, matr.16
begr 22-1-1811,   74 år                               mor: Maren Madsd.
 
tro 16-10   viet 25-10-1776
 
METTE OLUFSD.
Født         1736                                           far: Oluf ?
begr 2-10-1805,    69 år
 
børn ?
 
 
SØREN ses i htk listen fra 1789, bor i hus med 0-5 td htk.
 
Ft 1787: SØRENs mor, Maren Madsd.der er enke og 100 år gammel underholdes af ham og hans kone Mette Olesd.
 
Ft 1801: SØREN betegnes nu som Inderste og Træskomager, konens broder Jens Olesen   74 år gl. (fc.1727) bor hos dem, nyder almisse.
 
Hvor kommer Mette og Jens fra  ?
 
Com.
Søren Jørgensøn hos:
1755-58: Søren Pedersøn     1758: Oluf Rasmusøns enke
1759: Søren Pedersøn           1760: Rasmus Rasmusøn
1763: Jørgen Olufsøn            1764: Laurids Olufsøn
1765-69: Mads Nielsøn        1769-72: Mads Jørgensøn   1772: Søren Rasmusøn
1773-74: Laurids Olufsøn     1775: Niels Sørensøn/ Niels skræder
1776-80: Niels Sørensøn      1781: Niels Vestergaard
 
1768-69: S.J. tjente sammen med Mette Olufsdatter som blev hans kone
1777:    Søren Jørgensøn og hustru og moder
1778-:   Søren Jørg. og hustru
1780:   nævnes Søren Jørgensøn smed
 

 

 
SØREN CHRISTENSØN                       matr 12

født   20-12-1756                                       far: Christen Sørensøn , matr.12
begr      9-4-1806                                        mor: Anna Magrethe Pedersd.
 
tro   17-10 viet 21-11-1777
 
KAREN RASMUSD.
født  29-8-1756                                          far: Rasmus Jensøn, skræder, Alrø
begr 15-9-1804,   48 år                              mor: Anne Nielsdatter fra matr.8 på Hjarnø
 
 
Christen1           5-12-1778     begr 7-3-1807   29 år
Anna                11-10-1779     viet 1800 Jens Nielsen , matr.13
Anna Magrethe   16-5-1781    viet 1802 Jens Clemmensøn , matr.16
Bodil Marie          9-2-1782     viet 1806 Steffen Hansen Høegh , matr.12
Rasmus              28-6-1784     begr 27-11-1785
dødfødt pige     10-12-1786
Rasmus              28-9-1791     begr 9-12-1791
Jens                    24-9-1793    viet 1818 Eva Marie Pedersdat., til Glud og Lund
Ellen Cathrine     26-6-1796     viet 1818 Peder Rasmusen, Barrit , til Barrit
+ Niels              1786 ell. 88     viet ca. 1822, Sophie Hedvig Hiernø, Horsens , til Horsens
 
 
Sørul 1777: Søren C. var på sesion 16-8-1777
 
Horsens havn: Søren anløb havnen 3x1793 og 2x1794
 
Kb: begravet Søren Christensøn af Hiarnø, som kuldsejlede i stærk storm og druknede på rejsen fra Horsens i sit alders 63 år. 63 ! det bliver kun 50.
 
Skp:1804 skifte efter KAREN + 1806 skifte efter SØREN som drukner. Søren drukner på hjemvejen fra Horsens og hans båd bliver fundet og bjærget ved Åkiær strand.
 
Sørullen: Christen, søpatent 1802, højde 63.5", i søfart fra Horsens med et skib i kongelig transport, søvandt senere halvbefaren, blind på højre øje, 1808 død.
 
Skp. 1806 Nævner sønnen Niels 20 år gl. i fart fra Horsens
 
Ft 1845 Øster Aa 176:
Niels Sørensøn 57 år, skipper født på Hjarnø   (1788)
Sophie Hedvig Hiernøe 46 år, kone, født i Horsens
+ 6 Børn fra 22 til 5 år gl. Den yngste kaldet Søren Christen.
 
Ellen Catrine's mand Peder er Skolelærer i Barrit.
 
Afgangs listen 1821:
Niels Sørensøn Vest. 31 år, skipper, til Horsens, forlod øen 1820
Com.
Søren Chr. hos:
1760: Jørgen Olufsøn
1761: Laurits Olufsøn
1762: Jørgen Olufsøn
1763-64: Laurids Olufsøn
1769: Søren pedersøn
1769: Jørgen Olufsøn
 
1765-69: Søren Chr. matros.
1777:   Søren Chr. og fæstemø
1778-: Søren Chr. og hustru
1779+91: + moder
 
1777: svend Hans Pedersøn Damand
1779: svend Jens Olufsøn + 1791: svend Jens
 
1759: Søren Christensøn hos sin morfader Søren Pedersøn
1759: Gl. Søren P.s datter Karen og datters søn Søren Christensøn
 
Sørul 1814: Niels Sørensøn   25 år, halvbefaren, søpatent 1804, findes i Horsens E.rulle 62/60. 1813 ei hjemkommen, 1814 endnu i farten, meddelt skipper ærk.? I 1816, Fremlagde styrmandspatent af KBH. hoved rulle, har fast ophold på øen.
1817: Gift, 1 barn, 4 togter, ei mødt, i fart fra Horsens til Norge med Sørensen, mødte gift, 1 barn 1819.
 
 
 
SØREN NIELS SØRENSEN                   boelsmand     matr 22

født   9-12-1770                                          far: Søren Hansøn i hauen, matr.22
død   25-6-1823,    52½ år                          mor: Johanne Sørensdat.
 
viet 16-10-1795,     kongebrev, (uden forudgående trolovelse)
 
SOPHIE SØRENSD.
født  22-1-1769                                           far: Søren Rasmusøn , matr.4
begr 17-6-1800                                          mor: Ane Catrine Sørensdat.
 
 
Johanne             9-9-1796    1814 flyttet til Endelave
Søren              1-10-1798    begr 13-2-1800   (måske børnekopper)
 
 
 
vies 8-8-1800 2nd gang        (se text)
 
KAREN NIELSD.
født 11-8-1776                                          far: Nils Madsøn, matr.7
død                                                            mor: Karen Sørensd.
 
 
Søren               29-7-1801    viet 1833 Johanne K. Jensdat., Endelave , til Endel.
Sophie              9-3-1803    viet 1827 Søren Jensen, skipper af Horsens , til Hors.
Niels             21-11-1805    viet           Ane Katrine Ovesen, Kertemeinde , til Hors.
Hans               10-2-1809    viet 1836 Ellen Maria Olesd, matr.22.
Karen               1-1-1812    viet 1833 Johan Jensen Borg, til ?
Tvillingerne:
Ane Johanne     3-1-1816    død 23-2-1817   1 år gl
Mette Catrine    3-1-1816   begr. 13-2-1800 muligvis børnekopper.
 
 
Text: Ved vielsen skriver Præsten Inger og ved alle børnefødslerne Karen. ????
 
Skp: 1807 blev hos Annex bonden Søren Niels Sørensen efter den ved døden afgangen gårdfæster Jens Peter Jensen holdt skifte.
 
Ft 1801: Mandens far, Søren Hansen enkem. f.1727   bor hos dem.
 
JOHANNE flytter til Endelave som 15 årig i 1814, hun er antaget som barn hos sin faster Anna, der blev viet 1801 med Hans Nielsøn Lave, og aldrig selv fik børn.
Ft 1855 i hus på Endelave:
Rasmus Anders Hansen 45 år sømand, Endelave og kone Dorte Jacobsd. 32 år, søn Hans Jacob Hansen 3 år og JOHANNE Sørensd. 59 årig enke født på Hjarnø.
 
Sørul 1820:
SØREN S. 18 år, søvandt, søpatent 1818, mødte 1820-23, sejlede med skipper Jens Andersen fra Horsens, tilført Horsens H.R. 1823
SØREN vies 11-1-1833 med Johanne K. på Endelave som da var 24 år gammel og tjente forældrene, Søren benævnes Matros.
   
Lodspro 1835:
Søren S. helbefaren 35år/1834, gift , har 1 barn, udgået 1834 ?
Se sejladsområde i lodspro, England , Island osv.
 
1834: Søren og Johanne med søn Søren N. ankom til øen fra Assens
Afgangslisten 1834 Assens:
Johanne Kirstine Jensdatter, 23 år, hustru til Søren Sørensen, 33 år , fisker og deres søn Søren N.. Anm. meddelt misligt skudsmål.
 
1835: Søren og Johanne og deres søn Søren Niels Sørensen 1 år gl afgår til Østrup, de har fæstet hus på Østrup mark.
 
Søren dør som husmand på Østrup mark 9-4-1836, 34 år gl.
Hans enke Johanne gifter sig igen 28-8-1836 med Peder Knudsen der som hun selv er fra Endelave. Peder bliver lods fra 1841-49 hvor han dør.
 
NIELS S. afgår 1821 til Horsens som skræderdreng
Sørul 1823:
NIELS S. 17 år, søvandt, søpatent 1822, i lære hos skrædder til 24-12-1824, har Amts pas fornyet 2-6-1822, lånt ? Bertel Laursen Hiernøe, mødte søvandt efter ekspidition, forlangte at omvexles til Horsens hvor han har fast opholdsted Karens mand Johan J.Borg er styrmand og bor i Horsens.
 
Ft 1845 Horsens Fugholm 206:
Niels Sørensen 39 år Skrædersvend f.Hjarnø
Ane Katrine Ovesen 36 år, hans kone f.Kerteminde
Jens Ludvig S. 10 år, f.Corsøer og Maren Sophie S. 8 år f.Ringsted,
samt Ove Vigs Ferdinand S. 2 år f.Horsens.
 

 

SØREN NIELSØN                                  matr 7

født   5-11-1773                                         far: Niels Madsen, matr.7
død   14-5-1853,    80 år                             mor: Karen Sørensd.
 
viet 24-11-1797
 
METTE JØRGENSD .
født    20-6-1770                                        far: Jørgen Olufsøn, matr.10
begr. 15-5-1799,   29 år                              mor: Ane Kierstine Sørensd.
 
 
Niels   begr. 18-3-1798,    5 dg. gl
 
 
2nd.gang   viet 11-11-1800
 
ANNE ANDERSDATTER
født           1781                                          far: husm Anders Nielsen Lauridsen, Endelave
død   23-3-1852                                         mor: Helene Pedersd., Endelave
 
 
Mette                         1801    begr 18-10-1801   8 dg gl
Jørgen                        1802    begr    15-8-1802   1 dg gl
Niels                 10-8-1802    død 18-8-1802
Jørgen             23-10-1804    viet 1832 Christine Hoffman, til Hors. se text
Niels                13-12-1807    viet 1828 Ane Kierstine Rasmusd. , matr.20
Anders               12-3-1810    viet 1843 Inger Kierstine Madsdat. , matr.1
Adam                24-9-1812    død 18-10-1872,   60 år gl, indesidder , matr.5c
Jens                     4-3-1815    viet 1835 Ingeborg Jørgensdat. , matr.8
Mette Cat.       30-10-1818
 
 
 
SØREN N. får gården efter sin fader, hos hvem ham og konen boede, ifølge 1801 listen
 
SØREN er ved vielsen af Jens og Ingeborg 1835 Sognefoged
 
Der er lidt forskel på Tvillingernes fødselsdato, når Jørgen er død 1 dag gl skal han være født d. 14, men Niels anføres som født d. 10, død d 18 og begr d 22-8. Det næste barn kendes kun fra Præstens bemærkning om at Søren Nielsens hustru, hvis barn døde 8 dg. efter fødslen, den 23-10-1803 bliver introduceret i kirken.
Jørgen bæres af sin moster Kiersten og farbroderen Peter står fadder til ham.
 
 
Sørul 1823:
Jørgen Sørensen, 18 år, søvandt, søpatent 1819, mødte 1823+24, 2-12-1825, Hamboer med C.B.Eber, var forrige år i fart, har havt efter ekspidition ?, SS 1826
 
Lodspro 1832: Jørgen S. 28 år, boer hos Skipper Søren Jensen i Horsens
   
1832 Jørgen Sørensen søfarende og Christine Hoffman ankom fra Hamborg   1832.
1833 Jørgen Sørensen 28 år sømand og Christine ? Hoffman 28 år hans hustru afgår til ?? (Horsens)
 
Ft 1845 Horsens Provstegyden 145:
Jørgen Sørensen og Kathrine Marg. Hoffmand 41 år gl født i Gluckstad
 
ANDERS
Afgår 1828 som snedkerdreng til Hortsens og Ankommer som Snedker derfra 1835
 
Lodspro 1833:
ANDERS S. No 121/22 opholder sig hos Snedkermester Hans Nielsen i Horsens
 
Da Anders gifter sig med Inger Kierstine får han Østergaard med i købet
 
Jens Gifter sig delvis ind på matr 8.
 
Sørul :
1835: Adam   22 år, søvandt, mødt Gms. bevist SS1837, i sin stilling 1838
1846: Adam   34 år søvandt, fripas, patent afgivet SS 1848
Adam får skøde på matr.5c, sælger er Mads "Lods" Rasmussen
 
 
 
 
 
SØREN JØRGENSEN TERKELSEN     bosat i Østrup

født 25-9-1773                                          far: Jørgen Sørensøn, Østrup
død                                                            mor: Maren Hansd.
 
viet 28-4-1798 i Hjarnø Kirke
 
INGER MARIE JENSD.
født 18-7-1774                                          far: Jens Jacobsøn , matr.4
død                                                            mor: Anna Pedersd.
 
Jørgen   27-11-1799
 
 
1798 viet Søren Jørgensen Terkelsen af Østrup og pigen Inger Marie Jensd.
 
Til Jørgens Dåb i Glud Kirke:   Bå.a.: Jens Peters hustru.
fad.: Jens Peter og broder Hans og søster Bodild Katrine (INGER M.s søskende fra Hjarnø)
Jens Andersen og Rasmus Rasmusens h. af Østrup.
 
Det er muligt de får flere børn, dette ikke er kontroleret.
 
Ft 1801 Østrup:   familie no 6
Søren og Inger Marie med sønnen Jørgen der er 2 år gammel. Søren kaldes for Huusmand og Nation? Soldat uden jord.
 
Familie no 7: Sørens forældre.
Jørgen Sørensøn 63 år, inderste og på aftægt, samt hans kone Maren Hansd.,

 

 
 
STEFFEN HANSEN HØEG                   matr 12

født   13/3-1782                                          far: Hans Adolph Høegh , matr.19
død   25-10-1853,   71 år                            mor: Bodil Maria Rasmusd.
 
viet   25-7-1806
 
BODIL MARIE SØRENSD.
født    9-2-1782                                          far: Søren Christensøn , matr.12
død 1-10-1866,   89 år                                mor: Karen Rasmusd.
 
 
Karen Marie   dåb 19-4-1807     viet 1826 Jens Nielsen, matr.10
Bodil Marie   begr 18-9-1808     8 dg gl senere opg. 4 dg gl v død
Søren                    22-7-1810     viet 1837 Ane Marie Rasmusd, til Skjold.
Bodil Marie           4-10-1812     viet 1829 Søren Jensen , matr.17
Magr. He. Dorth.   11-8-1814     viet 1844 Laurs J. Olesen , matr.11
Maren                   17-7-1816     død 24-7-1816 31 dg gl
Ane                       30-6-1817     viet 1842 Peder Clausen, matr.21
Maren                    13-4-1819     viet 1852 Niels Rasmusen , matr.9b
Hans                      10-2-1821     viet 1851 Mariane Jørgensd. , matr.12
dødfødt barn          2-10-1823
Elle Catrine            23-7-1824     død før dåb 3 dg gl
Jens Jørgen              8-8-1825     druknet ca 1850
 
 
Steffen og Bodil marie er fætter og kusiner. 
Steffen kaldes Aftægtsmand da han dør.
 
1801 Listen: Steffen farer til søs.
 
1838 rejser Søren og Anne Marie med datter Bodil Marie til Skjold
 
Sørul.
1846: JENS J. 21 år halvbefaren, 1 togt 1849, mødte halvbefaren SS 1849, permiteret 28-9-49, anmeldt druknet, søges bevist SS 1850, stadig uden bevis 1855, da den 35/53 fremlagde begravelses attest ikke kan anses for tilstrækkelig, J.M. skr. 18-10-1853 R., 1854: JENS J. 1850 anmeldt druknet som ikke kan bevises, men forbliver i rullen til det 50nde år.
 
  
SØREN CHRISTOPHERSEN NIELSEN                 matr 3

født   8-5-1798                                           far: Niels Jensøn, matr.10
død   1-4-1858,   59 år                                mor: Ingeborg Jørgensd.
 
viet 17-9-1825
 
ANE JOHANNE JENSDATTER
født   30-11-1800                                       far: Jens Peder Jensøn , matr.3
død   21-12-1890                                       mor: Mette Sørensd.
 
 
Ingeborg           3-4-1826    viet ca 1845 Ole Peter Sørensen, Aastrup, til Aastrup
Jens Peter      25-10-1829   død 15-11-1829, 3 uger gl
Jens Peter      29-11-1830   viet 1860 Ane Catr. Jørgensdat, matr.10b.
Niels Jørgen    11-7-1833   druknet 1853
Mette              11-4-1836   viet 1861 Jens Pedersøn , matr.10
Søren                2-2-1839   død 23-7-1863   24 år gl. af typhus
Jens Jacob     13-11-1842
 
 
 
SØREN i sørullen, søpatent 1815, søvandt, i fart fra Horsens til Flensborg med skipper H.Jensen. Mødte fra 1818-23
 
Ved Ingeborgs dåb anføres at hendes forældre lever hos deres forældre.
 
Ft 1860 Aastrup: 1 hus
Ole Peter Sørensen 42 år, daglejer f.Aale
Ingeborg Sørensd. 34 år f.Hjarnø    +   Børn:
Jens 14 år, Søren 11 år, Claus 10 år, Niels 4 år, Nielsigne 1 år (Nielsigne bliver senere gift med Dusinius P.Rasmussen på Hjarnø)
 
SØREN er 1848 i skole protokollen noteret, blandt mange andre det år, for fravær i foråret, 31 ud af 46 skoledage er han syg og om efteråret 34 ud af 84 skoledage og igen foråert 1850, 25 sygedage ud af 38 skoledage.
 
Sørul 1849: Niels Jørgen, søvandt, 16år, mødt 51+52+53, druknet ved kæntring med en båd i bugten ved Bjerenkrog 17-7-53, efter forhør 22/53
 
Sørul 1854:
Søren S. søvandt, udtaget SS 1856, mødt 1858+59, udcomanderet 1-5 på Nyholm SS 1860, dimit 29-9-1860, udmed? til 1-3-61, SS 1861, permit. 3-5-1862 med ret til at gå i   koffardifart såven inden som udenrigs, J.M. skr. 24-5-1862
 
Søren tjente som 13 årig i Østrup
 
 
 
 
Født efter 1800

 

 

SØREN JENSEN   huusmand og søfarende                     matr 17

født  24-12-1802.                                       far: Jens Nielsøn Vestergaard , matr.13
død    7-12-1853,   51 år                             mor: Anna Sørensd.
 
viet 12-12-1829
 
BODIL MARIA STEPHANSDATTER
født      4-10-1812                                       far: Stephan Hansøn , matr.12
død   14-11-1859,   47 år                            mor: Bodil Maria Sørensd.
 
 
Jens         27-7-1831     viet 1860 enken Bodil M. Jørgensd, matr.17.
Stephan   17-6-1835    død 1861 anmeldt til sørullen
Rasmus   3-10-1837     død 1857 på St. Thomas hospital
 
 
 
SØREN, søpatent 1819, søvandt, mødte 1820-21-22
1820: 16-2-1820 sejlede Horsens - Norge med Skipper Sørensen
1823: 6-11-1824 Horsens - Altona med Skipper N.N.Hiernøe + 1825
5-11-1825 Århus - Guernesi med skipper J. Jørgensen
 
Ved Rasmus's dåb anføres BODIL MARIA som jordemoder og ligeså ved sin død
   
Skole pro. foråret 1848: Stephan syg 31 ud af 86 skoledage, mange er syge i det tidsrum.
 
Sørullen: STEFFEN betegnes helbefaren sjlede med:
L.C. Sørensen 24-10-54 Horsens - Amsterdam
N.C.Stein 28-9-55   til Stokholm, i farten SS 1855
I fart efter ekspidition SS 1858, ei mødt forlods udskr. SS 1859, mødt i Flensborg, SS 1860 anmeldt død, bevises SS 1861, bevist død ved lægdsforstanderens skrivelse 18-2-62    5/62.
 
Sørullen RASMUS, søvandt som 17 årig, overført til H.R. SS 1856, Død i St Thomas hospital efter J.M. skr. 12-11-57    31/57
 
Sørul 1835 SØREN: 32 år, helbefaren, gift 0-4-0-0 td Htk. 14-9-36 fra Horsens med Skipper Sørensen til Norge, SS1847?, mødte 1836+38
 
Sørul 1849 JENS: 18 år, f.1831, søvandt, 1 togt 1853, mødte 51+52, udkomd. 1853, dimit. 1-11-1853, 1 togt 46/53   mødte 1854+55
 
   
 
 
 
SØREN STEPHANSEN                          flyttet til Skjold

født   27-7-1810                                          far: Stephan Hansen , matr.12
død   25-7-1891                                         mor: Bodil Marie Sørensd.
 
viet 27-5-1837
 
ANE MARIE RASMUSDATTER
født   20-7-1810                                         far: Rasmus Nielsen , matr.5
død   19-5-1886                                         mor: Catrine marie Rasmusd.
 
 
Bodel Maria 15-9-1837  viet 1863 Jens Nielsen Borg
 
 
Ved Bodels dåb, hver hos sine forældre.
 
Flyttet til Skjold ca 1840, ved dåb på Hjarnø 1857 ses Søren Stephansens kone Ane Marie Rasmusd. Af Skiolde
 
Sørul 1835: SØREN søvandt, 24 år, mødte 1835+36
 
 

 

SØREN LAURS LAURSEN                   matr 2

født  31-7-1837                                          far: Laurs Jørgen Olesen , matr.11
død   24-2-1915                                         mor: Mette Marie Hansd.
 
viet 28-7-1865
 
METTE KATHRINE JENSEN
født   17-1-1836                                          far: Jens Sørensen, matr.8
død   14-9-1872                                         mor: Ingeborg Jørgd.
 
 
Mette Marie           4-6-1866   død 8-4-1867   1 år gl
Mette Marie         4-10-1867
Magrethe Cathrine   2-2-1870   død 3-3-1948
Nielsigne Laugine 30-8-1872   død 17-1-1873 20 uger,
Jens                       30-8-1872   død 13-3-1873
 
 
Moderen dør efter tvill. fødslen
Nielsigne Laugine døde af brystbetændelse.
 
 
2nd viet   31-10-1873
 
KAREN MARIE PEDERSEN
født 21-2-1845                                          far: gdm Peder Clausen, matr.21
død                                                            mor: Ane Stephansd.
 
 
Mette Cathrine 30-6-1874
Niels                 21-1-1876     viet  ?     Kirstine
Laurs Jørgen   31-10-1877     død 5-4-1878 ½ år gl
Ane Dorthea     11-2-1879
Laurs Jørgen     16-7-1882     viet   ?   Anna
Petrea Oline      21-4-1884
 
 
Laurs Jørgen får gården 1906 efter sin far der ifølge skøde fra 21-12-1883 havde fæstebrev fra 1-5-1866
 
Alle børnene fra begge ægteskaber døbes Sørensen til efternavn, men i 1906 antager de i stedet, Lauersen til efter og slægtsnavn.
 
Sørul 1854: SØREN L. søvandt, 1 togt 1859, mødte overført til H.R. i Horsens 14-5-18155 med Skipper J.Mikkelsen til Kiel, afmønstret 18-11, SS1856, dimit. 11-10-1859, 350/59, udmed til 1-3-1861, S.A.C., SS1861 mødt til udmønstring, møder 1-3, mødt PaH??   SS1862
 
 
 
SØREN JENSEN                                    matr 20

født   18-6-1840                                         far: Jens Sørensen , matr.8
død 24-12-1891,   51 år gl                          mor: Ingeborg Jørgensd.
 
viet 14-4-1868
 
KIRSTEN SØRENSEN
født 1846                                                   far: gdm Søren Mogensen i Hunds, Rye sogn
død
 
 
Ane Jensen   22-5-1868   viet 1891 Murer Anders Peter Andersen
Jens Jensen    5-7-1872
Ane Mag.Cat.Marie Jensen 3-3-1882
 
 
Ved Anes dåb boer de hos hans forældre, hvor hun var tj.pige.
Ved Jenses dåb stadig hos hans forældre.
Anes mand Anders er født 16-10-1861, hans far: Husm. Anders Petersen på Virklund mark.
 
Ft 1890: hos familien bor:
Anders Peter Andersen, 28 år ugift,
Ane Jensen , 21 år ugift
Agnes Kjerstine Andersen 1 år
 
 
 
SØREN HANSEN    lods                         Boede på matr. 10b, senere 13f

født  21-12-1845                                        far: Hans Jacob Sørensen, fisker
død    28-1-1931                                        mor: Abelone Hansdatter Dvinge
 
viet
 
ANE KIERSTINE ESKILDSEN            født på Elbæk mark
født     4-4-1849                                         far:
død 25-10-1929                                        mor:
 
Anna Johanne Emilie                 5-2-1872    født udenøs    død 12-6-1872 
Johanne Emilie                          5-4-1874    født udenøs    død 14-11-1886 13½ år gl
Hans Jacob                               1-8-1875
Søren                                      12-8-1876
Johan Hendrite                        5-10-1877
Anna Kierstine                      21-12-1878   død 15-4-1885   6 år gl
Johanne Abelone.                    30-1-1880   død 13-4-1885   3 år gl
Eskil Emil                                  5-4-1881
Otto Klaus                            25-10-1882   viet 25-10-1906 Else M. Jørg. Juul
Ole Lauersen Hjarne               28-2-1884
Axel Mikael                            13-3-1886
Peter Christian Emilius             27-7-1887
Anna Abelone                       15-11-1888
Peter Plesner                           23-5-1891
 
Alle med efternavnet Hansen.
SØREN H. boede til leje på matr.10b indtil lodshuset i 1886 blev bygget. 
 
SØREN er ifølge øens gl. fra Glud, men i folketæll. 1880 anføres Hornstrup som fødested.
 
Anna K. og Johanne A. dør begge af skarlagensfeber
 
Lods på Hjarnø 1-5-1885 forflyttet til Horsens 1-4-1908
 
Sønnen Ole er opkaldt efter hans Hjælpelods.
 
Otto bliver far til "SØREN" der kom og besøgte min bedstefar Aage Nielsen , de havde begge fisket torsk fra Kalundborg nogle vintre.
 

Opl. fra Lene Madsen: 

Dannebrogsmand Søren Hansens levnedsbeskrivelse. Undertegnede pens. Lods Søren Hansen er født ved Bredballe Strand d. 21-12-1845 ( søn af Fisker Hans Jacob Sørensen) og fra Barn af fortrolig med Vand og Baad. Konfirmeret i Hornstrup Kirke 1859, kom jeg samme aar til Søs og blev i Februar 1864 indkaldt til Orlogstjeneste og udkommanderet med Orlogsskibet "Geyser" som sejlede til Østersøen for at blokere Havnene der; senere til Sønderborg, hvor det blev liggende som Vagtskib, indtil krigen ophørte. Sejlede derefter cirka 10 aar; de sidste 4 aar som Fører af Jagten "Alvine" af Horsens. Blev gift i aaret 1861 d.6-10 og blev ansat som Fastlods ved Horsens Lodseri med Bopæl paa Hjarnø aaret 1875; derpaa blev jeg forflyttet til Horsens 1904, hvor jeg gjorde Tjeneste til 1908, da jeg tog min afsked. 1921 d.6-10 fejrede min Hustru og jeg vort Guldbryllup sammen med 6 voksne sønner og mange børnebørn. Paa 60 Aarsdagen for Helgolandslaget havde jeg den Ære og Glæde sammen med mange andre veteraner fra krigens Tid at blive betænkt af Hans Majestæt Kongen med Dannebrogsmændenes Hæderstegn, hvilket jeg haaber at kunne bære endnu i nogle aar som en kær erindring om den Ungdoms Tid, jeg saa gjerne tænker tilbage til med taknemlighed, fordi jeg ogsaa fik lov at være med i vor sidste Krig. Horsens d.19 maj 1924. Ny Havnegade 67. Søren Hansen

Søren Hansen gjorde tjeneste på Hjuldampskibet "Gejser" i perioden 12.februar - 31.december 1864

1864 Hædersgaven (100 kr om året) har journal no. 15441 Søren var ud af en børneflok på 11 orlogsbasen.dk har tegninger over Geiser, byggeår 1844-45

 
 
 
SØREN HANSEN    Lods                      matr.13f

født 12-8-1876                                     far: Søren Hansen, Lods, matr.13f
død 7-11-1955                                    mor: Anna Kjerstine Eskildsen
 
viet 28-7-1903
 
EMMA LUISE MARIA HANSEN   , født Nielsen i Ålborg
Født  2-7-1876
død 19-2-1929
 
 
 
Thorvald Emanuel Jensenius Nielsen    16-3-1893
Emmy Sørine Hansen                          29-6-1898
Axel Johan Hansen                           13-10-1904
Gerda Hansen                                    14-1-1906
Anna Kierstine Hansen                       26-1-1907
Hans Hjarnø Hansen                          25-6-1910
 
 
 
SØREN blev lods efter sin far, EMMA var født i Ålborg
 
Søren Hansen var lods på hjarnø fra 1904 til 1916, derpå i Horsens til 1944
 
opl. fra Lene Madsen:Dannebrogsmand, Lodsformand Søren Hansens levnedsbeskrivelse: 
 
Lods Søren Hansen paa Hjarnø, den lille ø der ligger ved indsejlingen til Horsens Fjord, og Hustru Ane Kirstine f.Eskildsen var mine forældre, og i det gamle Lodshus nær strand og vand blev jeg født i aaret 1876, d.12 August. Min fader var velbefaren Sømand og af den gamle Skole, gjorde tjeneste i Flaaden under Krigen 1864, blev ansat som Lods paa Hjarnø under Horsens Lodseri 1 marts 1875, blev forflyttet til Horsens 1804, afgik som Lods 1908 paa Pension og blev som Veteran og for lang og tro Tjeneste af Hans majestæt Kongen udnævnt til Dannebrogsmand. I et saadant Hjem med faders daglige gerning fra Skib kom til syne og til skib kom af syne kunne det vel ikke forundre, at jeg og mine mange søskende var lige saa ofte at finde i og på Vandet, som paa den faste Jord, at vi laa i faders Pram og Jolle, før vi vel kunde løfte en Aare, og at vi "snakkede Skib og sejlads" som det største i af alt i verden. Det faldt da ganske naturligt for os Drenge at betragte Livet til søs som vor forud bestemte kald, og saaledes blev da ogsaa jeg efter Konfirmationen som femtenaarig sendt ud på de store vande for at blive en rigtig Sømand ligesom min Fader. Fra maj 1891-96 sejlede jeg med tre Sejlskibe, som i de tider hørte hjemme i Horsens; hvorefter jeg rejste til Bogø Navigations Skole og fik derfra Strymands examen 1st maj 1897. Mødte umiddelbart derefter ved Søværnet for at aftjene min værnepligt og kom ombord i Fregatskibet "Jylland" som dengang blev brugt til Øvelsesskib. Jeg var der kun 3 uger og blev da fri paa grund af en Armskade i Højre Arm. derefter fik jeg hyre med DFDS "Falster" som styrmands aspirant, men afmønsterde efter 10 maaneders fart, da udsigte til Ansættelse som Styrmand syntes mig for langt borte. fattede en ny plan: Jeg rejste derefter til England og fik hyre i forsk. engelske Dampere som matros, nærmest for at opøve mig i det engelske Sprog. Den tid der gik derovre fra Juli 1898 til April 1899 blev rigtig udnyttet, og den gode indskydelse jeg havde fulgt, glæder mig endnu, den blev mig meget nyttig mange gange siden. Efter hjemkomsten fra England fik jeg Hyre med s/s "Silkeborg"; Dampskibs Selskabet Dannebrog (C.K.Hansens Rederi) og fra maj 1900 opnaaede jeg at blive 2den Strymand i denne damper og beholdt denne Stilling til 1904. Aaret 1903, d.28de juli blev jeg ægteviet i St. Johannes Kirke, København med Frk. Louise marie Nielsen, som jeg havde lært at kende i Aalborg. rederiet gav os som Brudegave en Anledning til at komme paa Bryllupsrejse, idet jeg fik Lov til at tage min Hustru med paa den kommende rundrejse fra København til Finland - Frankrig - England og tilbage til København; til glæde for os begge og en særlig oplevelse for min Hustru; og saa hændte det netop paa denne Rejse, at jeg kom ud for den yderligste Fare, der nogensinde har truet mit Liv. En nat tørner jeg ud at overtage min Vagt og gaar agterfra hen efter Broen. Natten er mørk, men med godt vejr; vi er i den engelske Kanal. Ladningen fra Finland er Pitprops til Frankrig, og dækslasten er som vanlig næsten i Højden med Broen fra For til Agterskib. Langs Dæklastens Ydersider var udspændt et Stræktov til opstaaende Støtter der benyttedes som Gelænder. Ved et eller andet Arbejde var den ene Ende af dette Stræktov blevet løsnet og forglemt at fastgjøres igjen efterpaa. Idet jeg nu gaar hen over dækslasten og under Skibets bevægelse støtter med en Haand paa Stræktovet, som man jo tilvant stoler paa, da svgter Linen pludselig ved det glemte punkt, og jeg faar Overbalance og styrter overbord; men i samme Øjeblik jeg naar vandet, mærker jeg den svigtende Line, som er fulgt med ned, stryger hen over min Skulder; Jeg griber den med begge Hænder - jeg svøber den om min arm - jeg haler - haler med alle mine unge kræfter. En af Matroserne saa at jeg faldt overbord og raabte til Kaptajnen som var på Broen, at 2den Stryrmand faldt overbord. Kaptajnen slog med det samme stop på telegrafen; mine kammerater finder imidlertid straks katastrofens Plads og Fare. Folkene handler med den Fart og Omtanke der er Sømanden egen i et kritisk Øjeblik, hvor Sekunder tæller. Da jeg atter er oppe i Sikkerhed, er der kan hænde ikke stort mere end 5 Minutters Mellemrum fra Faldet og Redningen, - saadan syntes jeg da dengang,- jeg ved det ikke, - jeg havde været helt uden for Tiden, - passeret et mærke, opdukket af Taagen, og lige rørt Skæret, - men gaaet Klar,- Men det kunne let være blevet en tragisk Bryllupsrejse for den nygifte Kone, der for øvrigt ikke hørte om begivenheden før nogen Tid efter. I Aaret 1904 afmønsterde jeg fra s/s "Silkeborg", da jeg fra 1 April var bleven ansat som Lods paa Hjarnø, som min Fades Efterfølger i den Plads, og han til samme Tid blev forflyttet til Horsens. I 1916, d.1 November blev det min tur til at blive forflyttet til Horsens, men 1st september det følgende fik jeg Plads som Minelods i Store-Bælt med station i Nyborg og virkede der indtil Krigens Ophør, da jeg atter optog Lodstjenesten i Horsens. I 1927, d.25 Juli var jeg som Lods ombord i Kongeskibet "Dannebrog" fra Horsens til Hjarnø og fik kort tid derefter overrakt den Kongelige Belønnings medalje i Sølv med Krone. Aar 1928 fejrede vi vor Sølvbryllup i Stilhed, da min Hustru var syg og sengeliggende, og den 19 februar 1929 døde hun fra mig og vore otte Børn, hvoraf den yngste var femten aar. Hun opnaaede kun en alder af 59 Aar. (Min Moder døde samme Aar, d. 5 Oktober, Fader døde 1931, d.28 Jannuar). Den 1ste April 1929 kunde jeg i al Stilhed fejre 25 aars Jubilæum som Lods, og en Maaned derefter tog Lodsformanden sin Afsked, og jeg blev ansat som saadan d. 1st Maj. Siden Faders Tid har Lods gerningen undergaaet store Forandringer, saavidt som Farten den Gang næsten udelukkende var sejlskibe, medens den nu næsten udelukkende er Damp og Motorskibe. der er en del mindre Sejlskibe, men disse er ogsaa udstyret med Hjælpemotor; thi i Dag skal alt gaa hurtigt, til søs som til lands. Til Slutning maa jeg have Lov at nævne den sidste Oplevelse, der kom som en Overraskelse for mig, tør jeg nok sige, da mine Foresatter d. 29 jannuar tilskrev mig at Hans Majestæt Kongen havde udnævnt mig til Dannebrogsmand og tilsendte mig Hæderstegnet, jeg kan kun haabe at jeg i den forløbne Tid har i nogen Maade gjort mig fortjent til denne Hans Majestæt Kongens bevaagenhed, og at jeg ogsaa i Fremtiden, saalænge Liv og Helbred skal vare, fremdeles maa udfylde mine Pligter, som det er værdigt for en Mand, der saaledes er hædret af sin Konge. Søren Hansen

PS. Det vilde glæde mig og mine Børn, om de efter min dødelige Afgang maatte bede Ordenskapitlets Sekretariat om en afskrift af denne Optegnelse af mit Livs Hændelser og Dates. Skrivet i februar 1937. S.H.

 
  
 
SØREN NIELSEN HOUMAND      Lods                     født på Endelave

født           1865                     far: Peder Nielsen Houmand   18-4-1827 - 1897
død  19-4-1943                     mor: Anna Kierstine Jensdat.   27-4-1829 - 1907
 
Viet
 
Mette Cathrine Frederiksen                      født i Søndeho
født
død
 
   
 
SØRENs far Peder N.H. var oprindelig Husmand og matros med bopæl på Endelave, hvor Søren også er født, men flyttede til Horsens og slog sig ned som sejlmager.
 

 

 

 

 
STEFFEN PEDERSEN                           matr 22

født    13-12-1848                                        far: gdm Peder Clausen
død      30-1-1942                                        mor: Ane Stephansdatter
 
viet 29-10-1881
 
 
HANSIGNE ELINE MARIE HANSDATTER
født    8-8-1854                                                          far: afd gdm Hans Sørensen
død  11-9-1936                                                          mor: Ellen Marie Olesdat.
 
 
Hans        15-7-1882   viet       Anna
Caroline   10-2-1885   viet       Peter Blåbjerg , matr.16
Marie      20-1-1888   viet       Jens Mathias Pedersen , matr.10
 
 
 
 
Ft 1890: Elle Marie Olesdatter, 79 årig enke på aftægt
Ft 1911: Hans betegnes fisker
 
 
 
 
 
STEFFEN NIELSEN                               Matr 9db

født 7-12-1858                                          far: Niels Rasmusen, 9b
død    4-9-1922                                          mor: Maren Stephansd.
   
viet
 
BODIL SOFIE HANSEN
født 10-4-1873                                          far: Peder Hansen, Gdm på Bisholt Mark
død    3-1-1928                                          mor: Maren Pedersen
 
 
 
Ft 1911:   matr 9d
Steffen er født på Hjarnø
Bodil Sofie født i Glud
 

 

 

 
SØREN PEDERSEN         Landmand og Fisker     Matr 13c.

født     19-3-1867                                         far: Jens Pedersen,matr.10
død     31-3-1949                                         mor: Mette Sørensd.
 
viet
 
METTE MARIE SØRENSEN      fra 1906 Laursen
født  4-10-1867                                          far: Søren Laurs Laursen , matr.2
død    2-1-1948                                          mor: Mette Catrine Jensd.
 
 
 
Alma Kathrine Pedersen   30-6-1900
 
 
 
 
SØREN PETERSEN                               matr 7

født 21-2-1844                                          far: Peder Peter Madsen , matr.7
død   31-3-1917                                         mor: Mette Cat. Sørensdat.
 
Viet 8-3-1884,   Kone eller husholderske ? se text
 
ANE MARIE RASMUSEN
Født 16-5-1849                                         far:Rasmus Rasmusen Brok, Bisholt
død                                                            mor:
 
 
 
SØREN arver retten til gården efter forældrene og køber den til selveje 21-12-1883, idet forældrene går på aftægt. Sælger i 1907 til Niels Nielsen Vestergaard.
 
 
Ft 1890: Peder P.M. bor hos sønnen, 73 år gl, enkemand
 
Ft 1911: ANE MARIE er født i Glud, ankom 1908 fra As, er anført som husholderske, og SØREN er 1911 anført som partikulier.   De benævnes som enke og enkemand.
 
Men i Ft 1890 anføres de som gift, (viet 8-3-1884)
 
   
 
 
SØREN PEDER PEDERSEN               Matr 18

født 21-6-1879
død
 
viet
 
 
ANE KRISTINE PEDERSEN                  født i Gylling
Født    1-8-1878
død
 
 
Karl Mourits Severin P.24-8-1902
Elvira Vilhelmine P.        9-3-1904
Jens Anton P.                26-4-1905
Viggo Dan P.                31-1-1907
Ida Petrea P.                  23-6-1908
 
 
 
 
 
SØREN SØRENSEN    Lods

født 7-6-1875                                           far: Hans Sørensen, Endelave
død                                                            mor: Karen Dorthea Sørensen
 
viet
 
MATHILDE SØRENSEN
Født   7-12-1880                                        far:
Død                                                           mor:
 
 
Hans Christen Gylding Sørensen 26-1-1917
 
 
Ifl. Sofus: er Søren Sørensens mor, Anna Pauline? Madsdatter,   måske født på Hjarnø, omkring 1818, men jeg har ikke kunnet finde hende i Hjarnø kirkebog.
 
 
 
 
 
SOFUS FERDINAND WULFF

født   3-8-1891                                           far August F. Wulff, murer i Brædstrup
død                                                            mor: Julie Wilhelmine Helene Hansen
Viet 27-5-1923
 
JOHANNE SIMONSEN
født      6-6-1901                                        far: C.P. Anton Simonsen
død 28-12-1961                                        mor: Maren Jørgensdatter
 
   
Julie Helene       26-3-1924,   i Hornum
Thora                20-2-1927 
Niels Anton       24-3-1930 
August Frederik 12-2-1932
Magne                 1-6-1935
Marie Katrine    29-5-1940
 
 
Ifølge slægtsbog:
SOFUS kom ud at tjene som 9 årig og fortsatte efter konfirmationen ved landbruget i forskellige pladser, afbrudt af et år som Mølle kusk og et ophold på Vestbirk højskole. I 1914 blev han bestyrer af Niels Petersens ejendom på Hjarnø, og efter at have været her i 9 år købte han ved giftemålet en ejendom i Hornum, som han havde til 1925, hvorefter han købte den gamle mølle på Hjarnø. Den drev han til 1962. Sofus var medlem af bestyrelsen for Brugsforeningen, kasserer i el-selskabet samt revisor for Mejeriet.